Zapraszamy jutro do wzięcia udziału w pikniku historycznym!

Już w najbliższą sobotę organizujemy piknik rodzinny!
Mnóstwo atrakcji dla dzieci – DMUCHAŃCE, EUROBUNGEE, klocki COBI, KONKURSY, LOTY BALONEM i wiele innych…
Spotkajmy się na Warszawskiej Cytadeli 15 czerwca i spędźmy wspólnie wspaniały dzień!

REGULAMIN IMPREZY PLENEROWEJ

 1. „Dzień Cytadeli – Piknik rodzinny z historią w tle”

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
 2. Regulamin obowiązuje na terenie imprezy plenerowej o nazwie „Dzień Cytadeli – Piknik rodzinny z historią w tle” w dniu 15.06.2024 r., zwanej dalej „Imprezą”.
 3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzane jest wydarzenie. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Wejście na teren Imprezy oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim.
 6. Organizatorem Imprezy jest Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa.

 

 1. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:
 2. Impreza ma charakter otwarty, a wstęp na nią jest wolny.
 3. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które są prawnym opiekunem.
 4. Osoby obecne na imprezie są zobowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych uczestników, a w szczególności przestrzegać Regulaminu Imprezy oraz stosować się do zaleceń pracowników ochrony i przedstawicieli Organizatora.
 5. Uczestnik Imprezy przyjmuje do wiadomości, że na Imprezie przebywa na własną odpowiedzialność.
 6. Uczestnik Imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone na terenie, gdzie odbywa się Impreza, w stosunku do innych jej uczestników, jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora.
 7. W trakcie Imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych przedmiotów niebezpiecznych, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Zabrania się:

 1. wchodzenia w inne obszary niż przeznaczone do zwiedzania, szczególnie wchodzenia na wały;
 2. spożywania napojów alkoholowych;
 3. palenia papierosów, palenia tytoniu lub papierosów elektronicznych, itp.;
 4. biegania i ślizgania się po posadzkach, powierzchniach pochyłych i stromych oraz schodach;
 5. wchodzenia na podesty, zabezpieczenia i wzmocnienia, wychylania się za barierki;
 6. wprowadzania zwierząt (z wyjątkiem psa przewodnika).
 7. Organizator może odmówić wstępu osobie zakłócającej ład i porządek publiczny przed wejściem na teren, gdzie odbywać się będzie Impreza oraz może odmówić wstępu osobie będącej pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 8. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez Organizatora w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. Biorąc udział
  w Imprezie uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na publikację wizerunku w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych (m.in. facebook, youtube) i stronach internetowych Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie oraz podmiotów z nim współdziałających.
 9. Organizator informuje, że wizerunek będzie rozpowszechniany zgodnie z art. 81 ust 2 pkt. 2 Prawa prasowego (jako część pewnej całości, krajobrazu, zgromadzenia) oraz na podstawie art.6 ust1 lit f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora przetwarzanie wizerunku w celach marketingu bezpośredniego, dotyczący wyłącznie promocji imprezy). Administratorem danych osobowych jest Organizator czyli Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod@muzeumwp.pl.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły wyższej. Za Siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania uczestników ze stoisk handlowo-usługowych znajdujących się na terenie Imprezy.
 12. Niniejszy Regulamin udostępniony został na stronie internetowej Organizatora:muzeumwp.pl
 13. Naruszenie niniejszego regulaminu może skutkować w szczególności:
  • wezwaniem uczestnika do opuszczenia terenu Imprezy;
  • ujęciem uczestnika Imprezy i przekazaniem go służbom zewnętrznym, przede wszystkim policji.
 14. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 15. Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje w dniu Imprezy.
Skip to content