„Bitwa na foto” – konkurs fotograficzny

 1. Odwiedź Muzeum Wojska Polskiego w czwartek 11.07 (darmowe wejście).
 2. Wykonaj zdjęcie typu selfie w budynku Muzeum Wojska Polskiego. 3.
 3. Opublikuj zdjęcie na portalu Facebook w dniu 11.07.2024. z oznaczeniem #bitwanafoto #muzeumwp
 4. Komisja konkursowa wybierze pięć najciekawszych prac.
 5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na Facebooku w dniu 12.07.

Więcej:

https://www.facebook.com/events/1705050946697207/?ref=newsfeed

Zapraszamy!

 

Regulamin konkursu BITWA NA FOTO organizowanego przez Muzeum Wojska Polskiego

 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa, zwane dalej „Organizatorem”.
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie z terytorium Polski.
 2. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 3. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/MuzeumWP
 4. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook oraz polubienie /zaobserwowanie fanpage’a https://www.facebook.com/MuzeumWP
 5. Konkurs trwa 11.07.2024 (czwartek) w godzinach 10.00 – 16.00
 6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 12.07.2024: za pośrednictwem fanpage’a – https://www.facebook.com/MuzeumWP

Zadanie konkursowe

 • Zadanie konkursowe polega na: wykonaniu zdjęcia typu selfie w Muzeum Wojska Polskiego i opublikowaniu zdjęcia na portalu Facebook z oznaczeniem #bitwanafoto #muzeumwp w dniu 11.07.2024 r.
 • Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną fotografię.
 • W konkursie zostanie wyłonionych 5 zwycięzców.
 • Najciekawsze, najbardziej kreatywne zdjęcie konkursowe zostanie wybrana przez powołaną komisję konkursową.
 • Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru nagród za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook.
 • Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w tworzonych pracach.
 • Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

Nagroda

 • Nagrodą w konkursie jest zestaw promocyjny Muzeum Wojska Polskiego oraz specjalne oprowadzenie po Muzeum Wojska Polskiego dla Zwycięzcy i grupy trzech wskazanych przezeń osób.
 • Nagroda zostanie wysłana pod wskazany adres, zaś termin oprowadzenia ogłoszony przez facebook.pl .
 • Nagroda zostanie wysłana w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników, oprowadzanie odbędzie się
  w ustalonym terminie.
 • Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika,
  a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.

Postanowienia końcowe

 • Wszelkie wątpliwości dotyczące Konkursu i postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 • Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: promocja@muzeumwp.pl
 • Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku – Bitwa na foto).
 • Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.
 • W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 • Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage https://www.facebook.com/MuzeumWP
 • Biorąc udział w konkursie, Uczestnik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu

 

Obowiązek informacyjny

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@muzeumwp.pl.
 2. 2 Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku https://www.facebook.com/MuzeumWP
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

 

Skip to content