Utworzenie Armii Ludowej.

Na mocy dekretu Krajowej Rady Narodowej powstała Armia Ludowa, której trzonem była Gwardia Ludowa i Związek Walki Młodych. Scalenie tych dwóch organizacji podziemia komunistycznego spowodowało stworzenie regularnych struktur wojskowych, związanych ideologicznie i podporządkowanych politycznie kierownictwu ZSRR. Była to najważniejsza i największa formacja komunistyczna działająca w okupowanym kraju. Wraz z postępami Armii Czerwonej na zachód, AL i PPR tworzyły aparat administracyjny, który umożliwił przejęcie władzy przez komunistów w powojennej Polsce. Pierwszym dowódcą AL został gen. bryg. Michał Rola-Żymierski.

Skip to content