Nabór na wolne stanowisko pracy – KWALIFIKOWANY/NA OPIEKUN/KA EKSPOZYCJI

Dyrektor Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

KWALIFIKOWANY/NA OPIEKUN/KA EKSPOZYCJI

 1. Wymiar etatu: 1,00 – umowa o pracę
 1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna spełniać następujące wymagania:
 • preferowane wykształcenie średnie,
 • doświadczenie w obsłudze klienta,
 • dyspozycyjność, zaangażowanie, odpowiedzialność i uczciwość,
 • wysoka kultura osobista oraz rozwinięte umiejętności interpersonalne,
 • samodzielność oraz umiejętność pracy w zespole.

3. Osoba zatrudniona na stanowisku, którego dotyczy nabór zobowiązana będzie między   innymi do:

 • ochrony i czuwania nad bezpieczeństwem zbiorów i sprzętu w salach wystawowych;
 • nadzór nad przestrzeganiem regulaminu zwiedzania Muzeum przez zwiedzających;
 • informowanie zwiedzających o kierunkach zwiedzania i ofercie Muzeum;
 • praca wykonywana jest w godzinach otwarcia Muzeum dla zwiedzających, tj. środa-niedziela w godz. 9.30 – 16.30 /7 godz./
 1. Wysokość wynagrodzenia brutto: 4 300,00 – 4 500,00 zł. /uzależniona od stażu pracy/

5. Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny: przesłać życiorys (CV) na adres email: rekrutacja@muzeumwp.pl z dopiskiem w tytule OPIEKUN EKSPOZYCJI

Życiorys (CV) należy opatrzyć klauzulą:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych)”.

 1. Termin składania dokumentów: do dnia 29 luty 2024 r.

7. Osoba wyznaczona do kontaktów: Ewa BORAWSKA +48 504 079 645

 

Muzeum Wojska Polskiego                                                 KLAUZULA INFORMACYJNA
Al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa
tel. 022 629 52 71 (72)
www.muzeumwp.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”):

 1. ADMINISTRATOR

Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Wojska Polskiego z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa, tel. 022 629 52 71 (72).

 1. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji przysługujących Ci uprawnień. Z Inspektorem Ochrony Danych możesz skontaktować się poprzez jeden z poniższych sposobów:

 • Listownie: Muzeum Wojska Polskiego, Ul. Dymińska 13, bud. nr 6, 01-519 Warszawa
 • E-mail: iod@muzeumwp.pl;
 1. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:
 • Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu realizacji procesu rekrutacji, w związku z tym, że odpowiedź na ofertę jest dobrowolne to przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 • Będziemy przetwarzać dokumentację związaną z procesem rekrutacji w związku z ciążącym na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami prawa krajowego[1].
 1. ODBIORCY DANYCH
 • Odbiorcami Twoich danych osobowych są:
  1. upoważnieni pracownicy Administratora;
  2. podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 • Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
 1. TWOJE PRAWA

Przysługuje Ci:

 • Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – w związku z art. 15 RODO;
 • Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych – w związku z art. 16 RODO;
 • Prawo ograniczenia przetwarzania danych – w związku z art. 18 RODO:

Jeżeli kwestionujesz prawidłowość danych (na okres sprawdzenia przez nas zasadności zaprzestaniemy przetwarzania danych), uważasz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, uważasz, że już Twoich danych nie potrzebujemy lub wniesiesz sprzeciw na mocy art. 21 RODO możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych.

 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w związku z art. 13 ust. 2 lit. c RODO;

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – w związku z art. 13 ust. 2 lit. d RODO;

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługują Ci następujące prawa:

 • Prawo do usunięcia danych – w związku z art. 17 RODO;

Powyższe prawo nie ma zastosowania w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa w związku z art. 17 ust. 3 lit. c RODO.

 • Prawo do przenoszenia danych – w związku z art. 20 RODO;

Powyższe prawo ma zastosowanie w przypadku przetwarzania danych osobowych opartych na art. 6 ust. 1 lit. a i b lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania – w związku z art. 21 RODO;

Powyższe prawo ma zastosowanie w przypadku przetwarzania danych osobowych opartych na art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO.

Jeżeli chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw musisz złożyć wniosek, w którym wskażesz prawo
z którego chcesz skorzystać. Wniosek możesz złożyć formie tradycyjnej lub elektronicznej.
 1. INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH
 • Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne ale w momencie przekazania danych, będziemy je przetwarzać w związku wymogiem prawnym[2]
 1. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych w sposób zautomatyzowany.

[1] art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 poz. 917 t. j. z dnia 2018.05.16, z późn. zm.)

[2]art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 poz. 917 t. j. z dnia 2018.05.16, z późn. zm.)

 

[1] art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 poz. 917 t. j. z dnia 2018.05.16, z późn. zm.)

[1]art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 poz. 917 t. j. z dnia 2018.05.16, z późn. zm.)

Skip to content