REGULAMIN TERENU WEWNĘTRZNEGO CYTADELI WARSZAWSKIEJ

 1. ZASADY OGÓLNE
  • Wejście na Teren Wewnętrzny Cytadeli jest bezpłatne.
  • Na Terenie Wewnętrznym Cytadeli obowiązuje ruch pieszy. Poruszanie się na rowerach, hulajnogach i pojazdami silnikowymi jest zakazane, z wyłączeniem transportu muzealnego, maszyn i urządzeń rolniczych i ogrodniczych, zaopatrzenia oraz pojazdów uprzywilejowanych, jest zakazane. Wjazd innych pojazdów wymaga zgody dyrekcji Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Zakaz nie dotyczy wózków dziecięcych oraz inwalidzkich.
  • Kierujących pojazdami obowiązują przepisy prawa o ruchu drogowym.
  • Teren Wewnętrzny Cytadeli jest otwarty dla zwiedzających codziennie, w godzinach 9:00 – 18:00 ustalonych przez Muzeum.
  • Teren Wewnętrzny Cytadeli z jego najbliższym otoczeniem jest monitorowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa zwiedzających.
  • Dzieci do 13. roku życia przebywają na Terenie Wewnętrznym Cytadel wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
  • Nie wolno przebywać na Terenie Wewnętrznym Cytadeli w czasie burzy, nawałnicy i silnego wiatru.
  • Muzeum ma prawo całkowicie zakazać przebywania w całym Terenie Wewnętrznym Cytadeli lub w niektórych miejscach, szczególnie pod koronami drzew. Zagrożenie na Terenie Wewnętrznym Cytadeli sygnalizowane jest poprzez wygrodzenie niebezpiecznego terenu za pomocą taśmy sygnalizacyjno-ostrzegawczej, najczęściej w kolorze biało-czerwonym, i umieszczenie tabliczki informacyjnej. Spacerujący mają zakaz poruszania się w wydzielonej strefie zagrożenia.
  • Spacery po Terenie Wewnętrznym Cytadeli należy odbywać wytyczonymi alejkami. Odwiedzający – na własną odpowiedzialność – mogą przebywać poza obszarem alejek, nie dotyczy to jednak miejsc, opisanych w pkt 8 powyżej.
  • Muzeum i Teren Wewnętrzny Cytadeli są chronione przez Wewnętrzną Służbę Ochrony, która działa na podstawie ustawy z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. z 2021 r., poz. 1995 ze zm.)
  • Zwiedzający zobowiązani są do wykonywania poleceń pracowników Wewnętrznej Służby Ochrony oraz pracowników merytorycznych Muzeum, również w sprawach nieobjętych Regulaminem Terenu Wewnętrznego Cytadeli.
  • Osoby, które zakłócają spokój i porządek oraz nie stosują się do Regulaminu Terenu Wewnętrznego Cytadeli, mogą zostać zobowiązane do opuszczenia Terenu.
  • Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez gości na Terenie Wewnętrznym Cytadeli
  • Wejście na Teren Wewnętrzny Cytadeli jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Terenu Wewnętrznego Cytadeli.
  • Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania Regulaminu Terenu Wewnętrznego Cytadeli.
 2. ZASADY DOTYCZĄCE PRZEBYWANIA NA TERENIE WEWNĘTRZNYM CYTADELI
  • Teren Wewnętrzny Cytadeli Warszawskiej jest obiektem zabytkowym, o wielkiej wartości historycznej. Zachowaj ostrożność.
  • Na Terenie Wewnętrznym Cytadeli nie wolno:
   • niszczyć roślin, runa, trawników, zrywać kwiatów, owoców, grzybów, gałęzi;
   • wspinać się na drzewa;
   • rozwieszać hamaków, huśtawek i innych sprzętów na drzewach i krzewach
   • przychodzić ze zwierzętami – za wyjątkiem psów przewodników i psów asystujących;
   • biwakować;
   • w przypadku oznaczonych pomników przyrody: nie wolno leżakować – strefa ochronna wynosi 15 m;
   • wyrzucać śmieci poza miejsca do tego wyznaczone;
   • niszczyć budynków, rzeźb, ławek, śmietników;
   • wchodzić i siadać na rzeźbach, pomnikach, balustradach, gzymsach i innych miejscach do tego nieprzeznaczonych;
   • spożywać alkoholu poza wyznaczonymi do tego miejscami (restauracje, kawiarnie, inne miejsca wyznaczone przez Muzeum);
   • zażywać środków odurzających;
   • palić wyrobów tytoniowych;
   • rozpalać i używać ognia, w tym nie wolno grillować, palić ognisk;
   • przeszkadzać innym gościom w odpoczynku i zwiedzaniu, zakłócać ciszy;
   • karmić zwierząt w pobliżu budynków i budowli zabytkowych;
   • karmić zwierząt jedzeniem z dodatkiem soli, cukru, np. pieczywem, ciastkami, chipsami, chrupkami, resztkami posiłków;
   • ruszać i niszczyć ptasich gniazd, mrowisk i nor;
   • gonić i płoszyć zwierząt, rzucać w nie przedmiotami;
   • dotykać zwierząt, przede wszystkim wiewiórek, bażantów , lisów i małych gryzoni.
  • W przypadku zadrapania lub ugryzienia przez zwierzę należy niezwłocznie skontaktować się ze Strażą Muzealną i lekarzem.
  • Na Teren Wewnętrzny Cytadeli nie wolno wprowadzać, przynosić i porzucać zwierząt. Wyjątek stanowi wejście na Teren Wewnętrzny Cytadeli z opiekunem: psa przewodnika, psa asystujący oraz psa w czasie szkolenia na psa przewodnika i psa asystującego. Na prośbę pracownika Muzeum opiekun psa jest zobowiązany okazać certyfikat potwierdzający status psa przewodnika bądź psa asystującego.
  • Na Terenie Wewnętrznym Cytadeli nie wolno grać w piłkę ani uprawiać sportów, w trakcie których czymś się rzuca, odbija, kopie itp. Można indywidualnie biegać i uprawiać sporty, w których nie używa się piłek, frisbee, lotek ani innych sprzętów, którymi się rzuca, odbija, kopie itp.
  • Fontanny i podobne urządzenia wodne znajdujące się na Terenie Wewnętrznym Cytadeli stanowią ozdobne elementy architektury i powinny być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem. Nie należy się w nich kąpać, pływać czy pić z nich wody, gdyż może to stwarzać zagrożenie dla zdrowia.
  • Na Terenie Wewnętrznym Cytadeli można wykonywać zdjęcia o charakterze niekomercyjnym, nienaruszające dobrych obyczajów i niepowodujące zniszczeń zabytkowego otoczenia. Muzeum nie odpowiada za naruszenie przez osoby trzecie dóbr osobistych gości, w tym szkody wyrządzone z powodu utrwalania i wykorzystania ich wizerunku.
 3. MONITORING WIZYJNY
  • Na terenie Wewnętrznym Cytadeli znajduje się system monitoringu wizyjnego, który jest prowadzony wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich osób i mienia znajdujących się na terenie Cytadeli. Dane osobowe pozyskane poprzez monitoring wizyjny są przechowywane i mogą być przetwarzane przez okres maksymalnie 9 tygodni.
  • Przetwarzanie danych osobowych pozyskanych poprzez monitoring wizyjny odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z art. 6 ust. 1 lit. d, lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  • Dane osobowe pozyskane poprzez monitoring wizyjny przetwarzane są zgodnie z zasadami, z którymi można zapoznać się na stronie internetowej pod adresem: www.muzeumwp.pl
 4. WIZERUNEK OSÓB ZWIEDZAJĄCYCH
  • Muzeum może wykorzystywać nieodpłatnie wizerunkiosób zwiedzających, utrwalone za pomocą urządzeń rejestrujących obraz lub/idźwięk w trakcie zwiedzania bądź uczestniczenia w imprezie (wydarzeniu)odbywającym się na jego terenie, poprzez ich publikację w całości lub wefragmentach na profilach społecznościowych i stronach internetowych Muzeum orazpodmiotów z nim współpracujących, w zakresie realizacji jego celów, jak równieżw pochodzących od Muzeum lub wykonanych na jego zlecenie publikacjach, prezentacjach,materiałach filmowych i informacyjnych rozpowszechnianych przez ogród w związkuz organizacją imprezy lub jego działalnością informacyjną lub promocyjną.
  • Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  • Dane osobowe pozyskane poprzez monitoring wizyjny przetwarzane są zgodnie z zasadami, z którymi można zapoznać się na stronie internetowej pod adresem: www.muzeumwp.pl
 5. DZIAŁANIA WYMAGAJĄCE ZGODY DYRECJI MUZEUM
  • Zgody Muzeum wymaga:
   • organizowanie zgromadzeń publicznych i zbiórek pieniędzy;
   • organizowanie wydarzeń, prowadzenie działalności gospodarczej, umieszczanie reklam i ogłoszeń;
   • uprawianie innych sportów niż indywidualne, niezorganizowane bieganie i indywidualne, niezorganizowane uprawianie sportów bez użycia sprzętu sportowego pozostającego czasowo poza kontrolą użytkownika (np. piłka nożna, siatkówka, frisbee);
   • wjazd pojazdów mechanicznych;
   • przebywanie na terenie Parku poza godzinami otwarcia,
   • wykonywanie lotów dronami i innymi urządzeniami nad całym terenem Muzeum, tj. nad ogrodem i obiektami, w tym budynkami, na terenie Muzeum.
  • W celu uzyskania zgody, o której mowa w pkt 1, należy:
   • przesłać wniosek o udzielenie zgody na adres sekretariat@muzeumwp.pl
   • dostarczyć pisemny wniosek do sekretariatu Muzeum Wojska Polskiego
 6. PODSTAWA PRAWNA
  • Cytadela Warszawska („Teren WewnętrznyCytadeli”) jest zabytkiem wpisanym do Rejestru Zabytków (59/1, 1965-07-01). Podlega ochronie prawnej zgodnie z ustawą z 23 lipca 2003 r. o ochroniezabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.), ustawąz 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 zezm.), ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2023 r.,poz. 1580 ze zm.) oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  • Niniejszy Regulamin Terenu Wewnętrznego Cytadeli wydany został na podstawie postanowień Statutu Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (dalej: „Muzeum”), nadanego Zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej (Dziennik Urzędowy Min. Obr. Nar. poz. 16).
Skip to content