Chrzest Polski

Chrzest Mieszka I

Dokładna data chrztu nie jest znana. Przyjmuje się że, polski książę wraz ze swoim dworem przyjął chrzest w obrządku rzymskim w Wielką Sobotę 966 r. Chrztu dokonał przypuszczalnie biskup misyjny Jordan, który przybył na ziemie polskie rok wcześniej w orszaku księżnej Dobrawy. Miejsce uroczystości, wobec braku źródeł, jest do dziś tematem sporu historyków. Wskazuje się Poznań, Gniezno lub Ostrów Lednicki. Chrzest przyjęła tylko wąska grupa dworzan i możnowładców z najbliższego otoczenia książęcego. Pozostałości wierzeń pogańskich utrzymywały się w kraju co najmniej do XIII w. Chrzest Polski wzmocnił pozycję państwa piastowskiego, stwarzając możliwości prowadzenia skutecznej polityki zagranicznej, bowiem możliwe to było jedynie w ramach wspólnoty państw chrześcijańskich. Miał on również doniosłe znaczenie kulturalne i społeczne. Datę tę przyjmuje się obecnie jako początek istnienia państwa polskiego.

Skip to content