Nabór na wolne stanowisko pracy – Asystent w Dziale Zbiorów Głównych

Dyrektor Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie z siedzibą w Warszawie
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
Asystent/adiunkt w Dziale Zbiorów Głównych
1. Wymiar etatu: 1,00 – umowa o pracę.
2. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna spełniać następujące wymagania:
– wykształcenie, co najmniej ukończone studia pierwszego stopnia na kierunku historia lub
muzealnictwo,
– posiadanie wiedzy z zakresu historii/historii wojskowości, w szczególności bronioznawstwo i/lub zainteresowanie uzbrojeniem ochronnym: zbroje, kusze, halabardy, hełmy;
– obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet,
– wysoka kultura osobista oraz rozwinięte umiejętności interpersonalne,
– samodzielność i inicjatywa jak również umiejętność pracy w zespole,
– dyspozycyjność, odpowiedzialność i uczciwość,
– mile widziane doświadczenie w pracy w muzeum.
3. Osoba zatrudniona na stanowisku, którego dotyczy nabór zobowiązana będzie między innymi do:
– ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów oraz publikowanie katalogów zbiorów;
– sprawowanie nadzoru nad zabezpieczeniem i stanem zachowania zbiorów;
– przygotowywanie koncepcji i scenariuszy wystaw stałych i czasowych oraz ich realizacja pod
względem merytorycznym i organizacyjnym;
– udostępnianie zbiorów do celów wystawowych i upowszechniania;
– udzielanie konsultacji z zakresu zbiorów oraz sporządzanie ekspertyz;
– prowadzenie prac naukowo-badawczych z zakresu zbiorów i ich publikowanie;
– nadzór nad Kartoteką Katalogu Naukowego Działu Zbiorów Głównych
4. Wysokość wynagrodzenia brutto: ok. 6 000,00 – 6 300,00 zł /uzależnione od stażu pracy/
5. Miejsce pracy: Ul. Dymińska 13, Cytadela Warszawska, 01-519 Warszawa
6. Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny złożyć ofertę na adres e-mail: rekrutacja@muzeumwp.pl
7. Oferta powinna zawierać:
– życiorys (CV) i list motywacyjny.
Życiorys (CV) należy opatrzyć klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
8. Termin składania dokumentów: do 19 kwietnia 2024 r.
9. Osoba wyznaczona do kontaktów: p. Ewa BORAWSKA, tel. +48 504 079 645
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca rekrutacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”):
1. ADMINISTRATOR
Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Wojska Polskiego z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa, tel. 022 629 52 71 (72).
2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji przysługujących Ci uprawnień. Z Inspektorem Ochrony Danych możesz skontaktować się poprzez jeden z poniższych sposobów:
1) Listownie: Muzeum Wojska Polskiego, Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa;
2) E-mail: iod@muzeumwp.pl;
3. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać
odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Twoja zgoda4 na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4. ODBIORCY DANYCH
1) Odbiorcami Twoich danych osobowych są:
a) upoważnieni pracownicy Administratora;
b) podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
2) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
1) Twoje dane osobowe zostaną usunięte po zakończonym procesie rekrutacyjnym.
6. TWOJE PRAWA
Przysługuje Ci:
1) Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – w związku z art. 15 RODO;
2) Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych – w związku z art. 16 RODO;
3) Prawo do usunięcia danych – w związku z art. 17 RODO;
Jeżeli Twoim zdaniem zachodzi jedna z następujących okoliczności takich jak: Twoje dane osobowe nie są już nam potrzebne do celów, których zostały zebrane, cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wniosłeś sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1, uważasz, że przetwarzaliśmy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, jeżeli usunięcie danych osobowych wynika z obowiązku prawnego lub w przypadku wyrażenia zgody przez dziecko.
4) Prawo ograniczenia przetwarzania danych – w związku z art. 18 RODO:
Jeżeli kwestionujesz prawidłowość danych, uważasz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, uważasz, że już Twoich danych nie potrzebujemy lub wniesiesz sprzeciw na mocy art. 21 RODO możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych.
5) Prawo do przenoszenia danych – w związku z art. 20 RODO:
Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie Twojej zgody lub na podstawie umowy zawartej z nami. Możesz też zlecić nam przesyłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
6) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – w związku z art. 13 ust. 2 lit d RODO;
Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO nie mają zastosowanie poniższe przysługujące Ci prawa:
1) Prawo do sprzeciwu –w związku z art. 21 RODO;
Powyższe prawo ma zastosowanie w przypadku przetwarzania danych osobowych opartych na art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO.
Jeżeli chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw musisz złożyć wniosek, w którym wskażesz prawo z którego chcesz skorzystać.
7. INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH
1) Podanie przez ciebie danych osobowych jest niezbędne i wymagane przepisami5 oraz jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.
2) Podanie przez ciebie innych danych jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w procesie rekrutacyjnym (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania ciebie i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
8. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI
1) Nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych w sposób zautomatyzowany.

—————————————————————————

1art. 221 ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.);
2 art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
3 art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
4art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
5art. 221ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.

Skip to content